Všeobecné obchodní podmínky TvorbaCen.cz

Všeobecné obchodní podmínky poskytování softwarových služeb prostřednictvím služby na adrese http://TvorbaCen.cz. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2010 a ruší platnost všech předcházejících obchodních podmínek služby TvorbaCen.cz.
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Poskytovatel

Michal Burda
Zátiší 3
737 01 Český Těšín
IČ: 75447487
zastoupen Ing. Michalem Burdou, Ph.D.
(dále jen „Poskytovatel“)

a

Objednavatel

Objednavatelem je fyzizká nebo právnická osoba, která provede objednání softwarových služeb prostřednictvím stránek http://TvorbaCen.cz nebo elektronickou poštou na adresu info@tvorbacen.cz.
(dále jen „Objednavatel“)

Popis služby

„Softwarovou službou“ (dále také „Službou“) se rozumí zpřístupnění použití systému pro výpočet ploch a rozsahu prací ve stavebnictví (zejména malířských a natěračských prací), evidenci zakázek, odběratelských kontaktů a generování cenových nabídek a faktur prostřednictvím on-line webového rozhraní serveru http://TvorbaCen.cz v souladu se Smlouvou.

Souhlas s podmínkami

Tato Smlouva se uzavírá na základě registrace na serveru http://TvorbaCen.cz a souhlasu se Smlouvou. Zároveň v tomto okamžiku vstupuje v platnost. Souhlas se Smlouvou se vyjadřuje kliknutím na tlačítko představující souhlas, pokud Vám Poskytovatel tuto možnost nabídne v uživatelském rozhraní dané Služby, nebo tím, že začnete Službu skutečně využívat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel bude Vaše používání Služby považovat za projevení Vašeho souhlasu se Smlouvou od okamžiku, kdy Službu začnete skutečně používat.

Tato Smlouva platí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v ní uvedenou.

Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, které jsou volně přístupné na stránkách http://TvorbaCen.cz.

Práva a povinnosti Objednavatele

Právo používat Službu vznikají Objednavateli po uhrazení příslušných poplatků na dobu jednoho roku, případně se prodlužují po uhrazení příslušných udržovacích poplatků na dobu jednoho roku.

Objednavatel souhlasí s tím, že po uplynutí doby, po kterou má Objednavatel právo využívat Službu (vyplývající z uhrazení příslušných poplatků), dojde ze strany Poskytovatele k omezení použití Služby do doby, než Objednavatel uhradí příslušné udržovací poplatky.

Objednavatel souhlasí s tím, že pokud Objednavatel neuhradí udržovací poplatky do 6 měsíců od omezení použití Služby, Poskytovatel může vymazat veškerá data pořízená Objednavatelem v rámci používání Služby.

Práva a povinnosti Objednavatele vymezené touto Smlouvou se vztahují výlučně na Objednavatele, jeho zaměstnance a případně další třetí osoby, kterým umožní Objednavatel přístup k prostředkům Poskytovatele prostřednictvím svých uživatelského účtu a hesla. Použití třetí osobou je možné pouze v případě, že je tato situace nezbytně nutná pro využívání služeb Poskytovatele výlučně pro účely a potřeby Objednavatele.

Objednavatel je povinen při objednání Služby uvést pravdivé údaje, které budou poskytovatelem využity pro fakturaci. Objednavatel je povinen neprodleně Poskytovateli sdělit veškeré změny v kontaktních údajích objednavatele.

Objednavatel je povinen udržovat v tajnosti přístupová jména a hesla k uživatelským účtům. Tuto povinnost přebírá i za osoby, kterým tyto údaje sdělí.

Objednavatel se zavazuje, že bude Službu používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle (a) této Smlouvy a (b) jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle příslušné jurisdikce. Objednavatel se zavazuje, že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám).

Objednavatel bere na vědomí, že se obsah Služby bude čas od času aktualizovat a měnit. Takové aktualizace a změny jsou vytvářeny za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího rozvíjení Služby a mohou mít podobu opravy zjištěných chyb, vylepšených funkcí, nových modulů nebo zcela nových verzí. Souhlasíte s přijímáním takových aktualizací v rámci využívání Služeb a udělujete Poskytovateli souhlas, aby Vám takové aktualizace poskytoval.

Objednatel bere na vědomí, že i přes maximální úsilí poskytovatele může dojít k trvalé ztrátě uložených dat Objednavatele.

Objednavatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může Objednavateli zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách této Smlouvy, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u Služby.

Objednavatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může do Služby vkládat reklamy a reklamní sdělení.

Objednavatel se zavazuje, že bude Službu používat takovým způsobem, aby nadměrně nezatěžoval technologické prostředky Poskytovatele či jinak Poskytovatele nepoškozoval.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen zajistit provoz Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří situace, které nemohou být ovlivněny Poskytovatelem a nelze jim předcházet. Mezi tyto situace může patřit výpadek prostředků poskytovatele připojení k internetu, výpadek elektrického proudu, zásah vyšší moci, apod. nebo úkony nezbytné k zajištění provozu Služby (údržba hardware, aktualizace a konfigurace software).

Poskytovatel je povinen zajišťovat správu svých technologických prostředků. Z důvodu plnění této povinnosti může poskytovatel provést odstavení nebo omezení poskytované Služby. V případě, že se jedná o plánované omezení nebo odstavení poskytované Služby je povinen Poskytovatel provést předem oznámení této skutečnosti na stránkách http://TvorbaCen.cz a to nejpozději 24 hodin před plánovaným omezením nebo odstávkou poskytované Služby.

V případě, že přerušení provozu Služby bude trvat déle než 48 hodin, poskytovatel se zavazuje prodloužit lhůtu práva Objednavatele na používání Služby o dobu přerušení provozu Služby.

Poskytovatel má právo jednostranně omezit nebo znemožnit využívání Služby Objednavatelem v případech porušení povinností Objednavatele uvedených ve Smlouvě. Poskytovatel může provést znemožnění využívání Služby Objednavatelem bez předchozího upozornění.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek (Smlouvy).

Omezení odpovědnosti

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk Objednavatele v souvislosti s používáním Služby. Ustanovení této Smlouvy nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost Poskytovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Objednavateli za:

 1. nepřímé nebo následné škody, které Objednavateli případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), snížení goodwillu nebo újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat;
 2. jakékoliv ztráty a škody, které Objednavateli případně vzniknou:
  • v důsledku jakékoliv důvěry Objednavatele v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Objednavatele nebo transakce mezi V Objednavatelem a zadavatelem reklamy či sponzorem, který umístí svoji reklamu do Služby;
  • v důsledku jakýchkoliv změn, které Poskytovatel ve Službě provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakékoliv její vlastnosti nebo součásti);
  • vymazáním, poškozením nebo neuložením jakýchkoliv dat spravovaných Službou;
  • neposkytne-li Objednavatel Poskytovateli přesné údaje pro uživatelský účet Objednavatele;
  • dojde-li ze strany Objednavatele k prozrazení hesla nebo jiných přístupových údajů k uživatelskému účtu Objednavatele.

Omezení odpovědnosti Poskytovatele vůči Objednavateli platí i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost vzniku jakýchkoliv takových škod nebo si možnosti vzniku jakýchkoliv takových škod nebo ztrát měl být vědom.

Ceny za Službu

Ceny za Službu jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník Poskytovatele. Ceník služeb je dostupný na na stránkách http://TvorbaCen.cz.

Ceny za sjednané služby jsou fakturovány jednou ročně formou výzvy k platbě. Výzva k platbě je zasílána prostřednictvím e-mailu na kontaktní nebo fakturační e-mail objednavatele. Na základě uhrazení výzvy k platbě je provedena aktivace nebo prodloužení fakturovaných služeb. Daňový doklad je vystaven nejpozději do 14 dnů od přijetí platby.

Objednavatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termín splatnosti se má na mysli den připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

V případě neuhrazení výzvy k platbě je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby Objednavateli a to bez předchozího upozornění.

Obecná ustanovení

Poskytovatel i Objednavatel jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním Služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je neplatné, bude takové ustanovení z této Smlouvy odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení této Smlouvy zůstávají dál platná, účinná a vynutitelná.

Smlouva je účinná ode dne aktivace Služby. Uzavírá se na dobu neurčitou. Platnost Smlouvy je možné ukončit výpovědí bez udání důvodů oběma smluvními stranami. Výpověď musí být zaslána na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany.

V případě, že je Služba vypovězena ze strany Poskytovatele, má Objednavatel právo na vrácení poměrné části poplatku za objednanou Službu za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za objednanou Službu zaniká v případě závažného porušení povinnosti Objednavatele, které jsou uvedeny v této Smlouvě.

V případě, že je služba vypovězena ze strany Objednavatele nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části z poplatku za objednané Služby za nevyužité období.

V případě ukončení smluvního vztahu může poskytovatel provést odstranění dat objednavatele nejdříve jeden měsíc po ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen předem upozornit Objednavatele, že dojde k odstranění dat objednavatele.

Případné odchylky od této Smlouvy, pokud budou mezi Poskytovatelem a Objednavatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu.

O programu

Přihlášení

Registrace nového uživatele zdarma
Zapomněli jste heslo?